Опис та Програми

              Обов’язкова дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (“Англійська мова”) відноситься до гуманітарного циклу рівня вищої освіти магістр і є складовою частиною загальноосвітньої підготовки студентів ОДЕКУ. Практичне володіння англійською мовою є невід’ємним органічним компонентом сучасної підготовки магістрів вищими навчальними закладами. Іноземна мова у вищому навчальному закладі являє собою самостійний курс, який має свій зміст та структуру.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є іноземний науковий дискурс, необхідний для формування професійно орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. Вивчення мови, у контексті дисципліни, розглядається як набуття знань та інтегрованихмовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації та умови професійної діяльності. Програма базується на проектно-орієнтованому способі вивчення іноземної мови, компенсаторних стратегіях, які дозволяють магістрам захищати магістерські роботи іноземною мовою, готувати презентацію наукової роботи за допомогою мультимедійних засобів. Проектно-орієнтований спосіб вивчення іноземних мов, передбачає підготовку анотації магістерської роботи, оформлення використаних іноземних джерел.

     Мета вивчення іноземної мови у немовному вузі – підготувати студента до читання літератури за фахом, спілкування англійською мовою в різних видах мовної діяльності, можливості її використання у практичних цілях.

          Загальноосвітнє значення вивчення англійської мови визначається тим, що:

  1. вивчення іноземної мови сприяє розвитку пізнавальної та розумової активності студента;
  2. отримана іноземною мовою інформація містить різноманітні факти наукового суспільно-політичного та країнознавчого характеру, що допомагає студентові розширювати кругозір.

Загальноосвітня цінність вивчення іноземної мови усвідомлюється студентами за умови правильної організації зв’язків між курсом іноземної мови та спеціальними дисциплінами. У процесі навчання іноземної мови усі види мовної діяльності (читання, мовлення, аудіювання) тісно пов’язані між собою, хоча їх співвідношення на різних етапах навчання різне, що зумовлено метою та умовами навчання, а також відносною складністю видів мовної діяльності, що виконується.

Практична значимість вивчення англійської мови у вищому навчальному  закладі полягає в тому, що володіння англійською мовою є:

  • ознакою високого професійного та інтелектуального рівня фахівця;
  • можливістю проходження виробничої практики за кордоном;
  • можливістю навчання та стажування у закордонних вищих навчальних закладах;
  • пріоритетним працевлаштуванням;
  • необхідністю користування Internet

В результаті вивчення дисципліни “Англійська мова” студенти повинні знати особливості фонетичної, граматичної, морфологічної, синтаксичної структури англійської мови, відповідну спеціальну лексику за  фахом.

Після вивчення дисципліни „Англійська мова” студент має вміти:

  • читати, перекладати та реферувати оригінальну літературу за фахом для отримання необхідної інформації;
  • брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в обсягу матеріалу, передбаченого програмою.

 

         Структура дисципліни „Англійська мова”: Розподіл граматичного і лексичного матеріалу в межах семестру, кількості годин, які необхідні для засвоєння певних граматичних і лексичних тем, визначається кафедрою іноземних мов у робочих навчальних планах на основі програми з іноземних мов.

          Вивчення курсу Іноземна мова за професійним спрямуванням

            для студентів за спеціальністью 183 « Технології захисту навколищнього середовища», 073 «Менеджмент», 074  «Публічне управління та адміністрування», 122  «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 051  «Економіка», 081  «Право», 207  «Водні біоресурси та аквакультура» для 1 ріку навчання розраховане на 360 годин (12 кредитів), із них 120 годин аудиторних занять, 240 годин самостійна робота, для 2 ріку навчання розраховане на 120 годин (5 кредитів), із них 60 годин аудиторних занять, 60 годин самостійна робота;

          для студентів за спеціальністью  103   «Науки про Землю»,  101  «Екологія»  для 1 ріку навчання  розраховане на 300 годин (10 кредитів), із них 135 годин аудиторних занять, 165 годин самостійна робота, для 2 ріку навчання розраховане на 180 годин (6 кредитів), із них 60 годин аудиторних занять, 120 годин самостійна робота.

В дисципліні „Іноземна мова за професійним спрямуванням”, що читається для студентів денної та заочної форм  навчання використовуються  змістовні модулі з практичної частини та ІЗ.

В якості форми поточного контролю практичних модулів – усне опитування, контрольна робота, письмові переклади.

В якості індівідуального завдання – письмовий переклад текстів за фахом та соціально-політичної лексики.

Контроль поточних знань виконується на базі накопичувальної системи організації навчання. Підсумковим контролем є залік та іспит.

Фактична сума балів, яку отримує студент за певний змістовний модуль, має складатися із результатів виконання заходів з контролю, що заплановані за цим змістовним модулем, та ураховувати своєчасність            (наприклад: студент, який пропустив контрольний захід без поважних причин або отримав незадовільну оцінку, має право у тижневий термін виконати завдання цього заходу з макси­мальною сумою балів, еквівалентною оцінці не більшій ніж "задовільно")  виконання студентом графіку навчального процесу.

Суми балів, які отримав студент за всіма змістовними модулями нав­чальної дисципліни, формують кількісну оцінку (бал успішності) за підсумками поточних контролюючих заходів студента з навчальної дисципліни. Результати поточного контролю заносяться до інтегральної відомості. Рішення про допуск студента до підсумкового семестрового контролю з конкретної нав­чальної дисциплін регламентується Положенням про проведення підсумкового контролю знань студентів.

         Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни і набрав за накопичувальною системою суму балів не менше 50% від максимально можливої за практичну частину ( для іспиту).

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

СГП 5    Іноземна мова за професійним спрямуванням        

 

Спеціальність:      103   «Науки про Землю»   

                               101   «Екологія»

 

Спеціалізація:       Агроекологія, Агрометеорологія, Атмосферна геофізика,

                               Гідрографія, Гідроекологія, Гідрологія, Екологічна безпека,

                               Екологічний контроль та аудит», Заповідна справа,

                               Кліматологія. Метеорологія, Океанологія,

                               Охорона навколишнього середовища

 

Інститут, факультет, відділення ОДЕКУ: ф-т магістерської і аспірантської підготовки
РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

СГП 5    Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

           Спеціальність:    183   «Технології захисту навколищнього середовища»   

  073  «Менеджмент»

  074  «Публічне управління та адміністрування»

  122  «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

  051  «Економіка»

  081  «Право»

  207  «Водні біоресурси та аквакультура»

 

Спеціалізація:     Менеджмент природоохоронної  діяльності, Менеджмент   

                             організацій і бізнес-адміністрування, Комп’ютерний еколого-

                             економічний моніторинг, [+ ІУСТ],  Економіка довкілля та  

                             природних ресурсів,  Екологічна політика і право, Охорона,

                             відтворення та раціоналізація використання гідробіоресурсів,

                             Водні біоресурси,

                         

Інститут, факультет, відділення ОДЕКУ: ф-т магістерської і аспірантської підготовки
РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

СГП 5    Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

2 рік навчання

 

           

Спеціальність:      081   «Право» 

                               207   «Водні біоресурси  та аквакультура»

                               051   «Економіка» 

                               122   «Компютерні науки»

                               073   «Менеджмент»

                               074   «Публічне управління та адміністрування»

                               183   «Технології захисту навколишнього середовища»

 

Спеціалізація:      Екологічна політика і право, Охорона, відтворення  

                              та  раціональне використання, Економіка довкілля та природних

                              ресурсів, Інформаційні управляючи системи та технології

 

Інститут, факультет, відділення ОДЕКУ: ф-т магістерської і аспірантської підготовки
РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

 

СГП 5    Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

2 рік навчання

           

Спеціальність:      103   «Науки про Землю»   

                               101   «Екологія»

 

Спеціалізація:       Агроекологія, Агрометеорологія, Атмосферна геофізика,

                               Гідрографія, Гідроекологія, Гідрологія, Екологічна безпека,

                               Екологічний контроль та аудит», Заповідна справа,

                               Кліматологія. Метеорологія, Океанологія,

                               Охорона навколишнього середовища

 

Інститут, факультет, відділення ОДЕКУ: ф-т магістерської і аспірантської підготовки

 

 

Settings

Settings